READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Ki jan pou fè bèl rekòt nan yon jaden?

1. Chache grenn ke w vle plante. Plizyè moun toujou chache pi bon grenn yo. Pa egzanp si yo te manje yon mango ki dous anpil, se grenn mango sa a ke yo va plante.

2. Sòl pou jaden an dwe anfòm. Prepare li byen. Èske w janm konn yon moun ki al plante nan yon teren plen wòch ak sab?

3. Èske anviwònman an bon pou pwomote kwasman plant lan? Èske ou ta mete yon plant anba yon tab kote plant lan p ap janm wè limyè?

4. Plante grenn nan. Ou janm konnen gen moun k ap tann rekòt san yo pa t plante?

5. Wouze li. Se moun fou sèlman ki ta plante, enpi pou l pa jam wouze oubyen bay plant lan laswenyay.

6. Ba plant lan bon swen jouk tan lè rekòt la va vini, pou jwi bèl fwi.

Ledikasyon se grenn nan

Lekòl la se jaden an.

Kalite ansèyman avèk aprantisay la se bon laswenyay

Plant lan se elèv yo.

An nou plante bon grenn pou elèv nou yo ka ba nou bon rannman.

Le jardin Fleuri D'Aisha WallLe Jardin Fleuri D'Aisha


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.