READ OUR NEWS

Creole Lingo!

 

11754881_797367813713505_8861594260467406408_o

Michel DeGraff, pwofesè lengwistik nan inivèsite MIT. Direktè MIT-AYITI Inisyativ la

Ki Wòl Teknoloji nan Lekòl Ayiti yo?

Ki chanjman teknoloji venteyinyèm syèk la te pote nan lekòl Ayiti yo?

Èske lekòl Ayiti pwofite boum teknoloji a pou amelyorize aprantisaj nan lekòl yo pa mwayen bon zouti ledikasyon ki disponib a tout elèv yo?

Si ou se yon elèv lekòl, èske w kapab di kouman lekòl ou itilize teknoloji pou met lekòl ou  an ‘tèt anwo’? Pou rivalize lekòl la e mete l kanpe tankou yon fanal pou tout lòt yo suiv?

Kòm yon elèv, èske lekòl ou an ankouraje elèv yo patisipe nan jwèt olenpik matematik, nan konpetisyon wobotik, nan konkou ekspoze lasyans, konkou òtograf, ekspoze teknoloji, nan yon nivo lokal, nasyonal, e entènasyonal?

Èske ou tande pale de MIT-Ayiti Inisyativ la?

Chita tande.

Bòn nouvèl la, sèke MIT-Ayiti Inisyativ la, yon pwogram ki genyen alatèt li Michel DeGraff, yon pwofesè lengwis nan inivèsite MIT. Se yon zouti ki itilize teknoloji ansanm ak lang kreyòl la nan ansèyman sijè matematik, lasyans, fizik, ak teknoloji.

Si nou t ap chache yon fraz tokay pou MIT-AYITI Inisyativ la, nou ta chwazi LEDIKASYON A WO NIVO POU TOUT MOUN, paske se sa li ye. Teknoloji Inisyativ la itilize lang kreyòl la, lang ke tout Ayisyen ap pale depi nan vant manman yo, nan dè leson ki  entèraktif, yon metòd leson ki ankouraje elèv yo devlope refleksyon kritik yo, ki djigèt lespri elèv yo. E ou konnen depi yon timoun byen rakwoche avèk abilite pou li panse kritikman, zo bwa tèt yo vin louvri, enpi konesans jayi antre anndan sèvèl tèt timoun nan. Sa vin fè timoun nan genyen bon estim pou tèt li. E se konsa lidè, doktè, enfimyè, enjenyè, lengwis, agwonòm, tout kalite pwofesyonèl gen koumansman yo.

Mwen ta renmen w al fouye sit MIT-HAITI a, kon moun k ap chache zo nan kalalou. E m ta renmen w feyte paj resous yo grenn pa grenn. An verite, ou va jwenn yon trezò, yon zouti ki va penmèt ou detere trezò avansman peyi a, yon trezò ki gen potansyalite pou l fè peyi a rich depase.

Ale nan lyen sa yo, e pataje l ak tout moun ou konnen:

Fouye nan sit MIT-HAITI a: https://haiti.mit.edu

Klike renmen pou paj Facebook MIT-HAIT ahttps://www.facebook.com/mithaiti

Lyen sa a se manman trezò a, tout sa ou bezwen konnen sou mouvman pou pwogrese lekòl Ayiti yo ladan l. Tanpri tcheke lyen sa a: MIT Department of Linguistics

Li atik sa ki va eksplike w poukisa nou dwe akeyi Inisyativ la: www.academia.edu 

 

 


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.