READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Pwogrè se avansman. Pou w fè pwogrè, fò w dakò fè chanjman.

Mezanmi! mwen konprann, lè ou abitye ak yon bagay, li difisil pou lage l ale.

Men si sa w konn abitye fè a se yon bagay ki demode, ki mande amelyorizasyon, ou oblije lage sa ki pa bon an, pou ranmase sa ki bon an. Se konsa lekòl anba yo te panse. Peyi a tèt anba, lekòl yo tèt anba, e yo bezwen fè pwogrè … donk ki sa yo fè? Enben yo deside drese lekòl yo pou yo mete li tèt anwo.  Si tout lekòl Ayiti ta drese lekòl yo pou mete yo tèt anwo, sa w kwè ki va pase?

Enben si tout lekòl yo drese tèt yo, peyi a va drese tou, paske, BON ledikasyon se limyè – Si ou byen edike timoun yo, lavni peyi a va bèl.

Institution mixte le luxe wall Institution mixte le luxe Institution mixte le messager divin wall Institution mixte le messager divin Institution mixte pierre Richard sommervil wall Institution mixte pierre Richard sommervil Institution Mixte Refuge des Enfants Wall Institution Mixte Refuge des Enfants


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.