READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Bon ledikasyon se trezò yon pèp. Ou konn tande yo di w peyi Ayiti gen ja lajan ki kache – Enben, mwen menm, mwen di w ja lajan Ayiti se nan ledikasyon yo bay timoun yo. Si ledikasyon an pa solid, oubyen si se yon ledikasyon ki pa kanpe sou anyen, timoun yo p ap ka kare ak lòt elèv menm fòs ak yo ki nan menm peyi.

Tande non! Lòt elèv yo gentan gen avantaj, kote se nan lang yo grandi, tande ak pale lakay yo yo resevwa ledikasyon. Men nan peyi Ayiti, ou grandi ap tande kreyòl, men ledikasyon an pa fèt konplètman an kreyòl.  Mezanmi, trezò pèp la se nan bon jan ledikasyon ki ‘tèt anwo”.

Ecole Mixte L'union des Frères

Elève nan Ecole Mixte L’union des Frères deside pou mete chanjman. Yo pral chante alfabè kreyòl la.

Enben si w patko konnen, kounye a nou di w sa! Ecole Mixte Union Des Frères p ap jwe non! Lè m retounen lakay yo ankò, mwen pral fè yo chante pou m ka wè yo k ap danse. Se sa nèt!

Ecole Mixte Union des Freres wall

Etablisman Ecole Mixte Union des Frères la

 


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.