READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Edikasyon fèt lakay, nan lekòl, nan lari, nan jaden, tout kote yon moun kapab aprann yon bagay.

Se sa wi, ledikasyon koumanse lakay mezanmi.

Si w bezwen timoun ou aprann yon bagay, pa tann pou lekòl la anseye li.

Wi, se devwa lekòl la pou li anseye timoun yon sèten bagay,

Men ou dwe toujou genyen zye sou sa timoun ou ap aprann,

kèlkeswa se te lekòl, legliz, onswa nenpòt kote a.

Pa kite vwazen anseye timoun ou yon bagay ke ou te ka anseye timoun nan.

Pa kite zanmi anseye timoun ou nan plas ou.

Pa kite televizyon anseye timoun ou.

Pa kite timoun aprann yon seri bagay nan chante.

Se ou ki paran timoun nan. Se ou Bondye bay responsab timoun nan.

M ap di w yon bagay – Koute byen. M ap ekri l byen klè pou ka sonje sa:

Kòm yon paran, ou dwe egzèse dwa w kòm gadyen baryè timoun ou ak kay ou.

Sa w tande a! Se ou ki gadyen baryè fwaye w.

Sa w pa bay dwa antre pa ka antre.

Sa w pa bay dwa sòti pa ka sòti.

Anvan w bat je w timoun nan ap gentan grandi. Ou p ap kapab opere baryè a ankò.

Donk egzèse dwa w kounye a menm, pou w ka fòme timoun nan ak drese l selon kwayans ou.

Èske w janm tande yon timoun grandi pou repwoche paran li pou disiplin li resevwa? NON!

Men ou toujou tande jan, lè timoun nan grandi, l ap remèsye paran l pou disiplin li te resevwa.

Donk, paran, fè devwa w!

Collège mixte frère duverger wall Collège mixte frère duverger

Timoun nan College Mixte Frère Duverger ki ap resevwa bon ledikasyon sou direksyon Frère Duverger pral chante alfabè kreyòl la.


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.