READ OUR NEWS

Creole Lingo!

 

Ti katkat nan College Mixte Vainqueur par la Foi pral chante alfabè kreyòl la.

Ti katkat nan College Mixte Vainqueur par la Foi pral chante alfabè kreyòl la.

Lavi sa a se yon vwayaj. Se yon vwayaj ki genyen plizyè destinasyon. Chak destinasyon nan lavi a mande yon preparasyon.

Sipozon ke ou t ap prepare w pou fè yon vwayaj byen long, ki sa ou ta pare mete nan dyakout ou? Kouman ou ta prepare w?

Pou prepare pou yon vwayaj, fòk ou konnen destinasyon an. Si w ap soti nan yon peyi twopikal, enpi ou prale nan yon peyi ki fè frèt, ou va, natirèlman, foure kèk chanday ak bòt nan malèt ou, pou pa mouri fredi. Menm gendefwa lavi a mande pou prepare w san ou pa konnen pou ki destinasyon  w ap prepare w. Ki sa pou fè nan sitiyasyon sa a? Nan yon sitiyasyon parèy, ou oblije pare pou tout bagay posib ki ka prezante.

Se kon sa.

Collège Univers Frères César, ki nan 64 Titus prolongé ( demichel) , ak direktè Guillaume Damiel nan telefòn 31183618

Collège Univers Frères César, ki nan 64 Titus prolongé ( demichel) , ak direktè Guillaume Damiel nan telefòn 31183618

 

Wi se kon sa nan lavi a, depi lè ou ti katkat w ap prepare.

Ki kalite destinasyon kon sa ki genyen? Nou kapab nommen kèk destinasyon tankou destinasyon preskolè kote moun ki te elve w ba w bonkou preparasyon pou reyisi nan domèn sa a. Paran w oubyen gadyen w fòme w pou w soti nan kouchèt, pou konn dyaloge ak lòt moun, pou gen konpòtman sosyal, pou w kapab kominike efektivman avèk la sosyete.

Institution Mixte l'Étoile, nan 86 Bertin carrefour avèk direktris Roselaine Louis Jean, nan telefòn 34664787/32844762

Institution Mixte l’Étoile, nan 86 Bertin carrefour avèk direktris Roselaine Louis Jean, nan telefòn 34664787/32844762

Institution Mixte d'Hirondelle, 153 Lajoie Bertin Carrefour, ave1k direktè Desir Louis Jean nan telefòn 36699194/46138839

Institution Mixte d’Hirondelle, 153 Lajoie Bertin Carrefour, ave1k direktè Desir Louis Jean nan telefòn 36699194/46138839

Gen lòt destinasyon tankou destinasyon nan adolesans, kote se preparasyon ou te met nan dyakout, tankou abilite pou kolabore, valè sosyal, kwayans fondamantal, ets, ki va gide w ou nan domèn sa a.

Preparasyon fizik, moral ak entèlektyèl, ansanm ak antisipasyon pou chanjman nan lavni kapap  gide w nan destinasyon pwofesyonèl la.

Menm nan destinasyon final ou nan lavi a fòk ou te prepare kisa w va kite pou sa ki rete dèyè.

Donk ou dwe remake se detay nan preparasyon pou destinasyon w nan lavi a ki detèminen reyisit ou. Ou konn tande moun ap di, ou pa janm konnen kote w ap tonbe, enben ou oblije viv konsa: Mete tout kalite zouti nan dyakout, paske destinasyon w kapab chanje sanzatann kon sa.

Gen moun ki konn panse paske yo leve nan yon peyi ki pale yon lang, e yo ka al tonbe nan yon lòt peyi ki pale yon lòt lang, ki sa sa va itil pou prepare? M ap fè w konnen ke pa genyen yon konesans ki pa itil, ou pa janm aprann yon bagay pou anyen, Tout sa w aprann nan lavi a va rive sèvi w nan youn nan destinasyon lavi a. Donk onere tout preparasyon ak fòmasyon ke ou resevwa. Yon lè kanmenm, yo va itil ou.

Centre d’ Études Lumière de Bertin Titus avèk direktè Maximien Belhomme

Timoun nan lekòl Institution Mixte d’Hirondelle, Institution Mixte l’Etoile, Collège Univers Frère Cesar, Institution Mixte Vainqueur, ak Center d’Études Lumière de Bertin resevwa yon zouti ki va, pou sèten, ede yo nan plizyè domèn nan lavi a. Y ap chante alfabè kreyòl la kounye a, pou yo ka bay bon rannman pwodiktif kòm Ayisyen pwofesyonèl demen.

College Mixte Vainqueur par La foi Centre D'Etudes Lumière de Bertin Institution Mixte d'Hirondelle wall Institution Mixte L'Etoile wall College Univers Frère Cesar Wall


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.