READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Èske w konnen ke chante se yon bon zouti pou anseye?

O O! Ou pa t konnen?!!!  Kisa menm?!!!!

M ap parye avè w, ti chante ou te konn chante nan klas matènèl, menm lè ou vin granmoun ou toujou sonje yo.

Enben, se pou tèt sa timoun nan lekòl ki nan lis anba yo pral chante alfabè kreyòl la pou yo ka retni l pi byen.

Sa k pi bèl la, gen bon ti tanbou ak rit nan chante a ki soti nan tradisyon kiltirèl yo, ki pral fè yo retni alfabè a pi byen toujou, san konte jan yo pral brase ti dada yo. Men wi, se konsa moun aprann wi … avèk plezi 🙂

Institution mixte saints Thérèse de l'enfants Jésus wall Institution mixte saints Thérèse de l'enfants Jésus Institution mixte victoire divine wall Institution mixte victoire divine Institution Mixte William Miller 2 Institution Mixte William Miller Wall jardin fleuri de monica wall jardin fleuri de monica Jardin fleuri de nana kundergarten wall Jardin fleuri de nana kindergarten


Pwogrè se avansman. Pou w fè pwogrè, fò w dakò fè chanjman.

Mezanmi! mwen konprann, lè ou abitye ak yon bagay, li difisil pou lage l ale.

Men si sa w konn abitye fè a se yon bagay ki demode, ki mande amelyorizasyon, ou oblije lage sa ki pa bon an, pou ranmase sa ki bon an. Se konsa lekòl anba yo te panse. Peyi a tèt anba, lekòl yo tèt anba, e yo bezwen fè pwogrè … donk ki sa yo fè? Enben yo deside drese lekòl yo pou yo mete li tèt anwo.  Si tout lekòl Ayiti ta drese lekòl yo pou mete yo tèt anwo, sa w kwè ki va pase?

Enben si tout lekòl yo drese tèt yo, peyi a va drese tou, paske, BON ledikasyon se limyè – Si ou byen edike timoun yo, lavni peyi a va bèl.

Institution mixte le luxe wall Institution mixte le luxe Institution mixte le messager divin wall Institution mixte le messager divin Institution mixte pierre Richard sommervil wall Institution mixte pierre Richard sommervil Institution Mixte Refuge des Enfants Wall Institution Mixte Refuge des Enfants


Ki rapò ki genyen ant lòd, disiplin, e òganizasyon nan yon lekòl avèk reyisit elèv yo nan lekòl sa a?

Èske ou panse elèv yo ap reyisi si gen dezòd?

Èske w panse yo va reyisi si pa gen òganizasyon?

Èske ou panse y ap reyisi si pa gen displin?

Poukisa gen moun ki panse lekòl Ayiti yo va reyisi si yo pa mete bon refòm e chanje tout metòd edikasyon ki demode?

Tanpri ale nan sit MIT-HAITI a pou plis enfòmasyon avèk si ou ta renmen patisipe nan konbit pou edike tout peyi Dayiti kòm sa dwa. Lyen an se https://haiti.mit.edu/.

Lekòl anba yo deside mete lekòl yo “tèt anwo”. Yon bèl bravo pou yo.

Institution mixte gethsemané wall Institution mixte gethsemané Institution mixte Karl Marx wall Institution mixte Karl Marx Institution mixte la passion du savoir wall Institution mixte la passion du savoir Institution mixte la victoire de l'agneau wall Institution mixte la victoire de l'agneau


Timoun nan kindergarten sa yo, ap tande kreyòl depi lè yo te nan vant manman yo, depi yo ti bebe, depi yo koumanse mache.

Pou manman yo mete yo dòmi, se kreyòl li pale.

Pou manman yo fè yo manje, se kreyòl li pale.

Pou yo lapriyè, se kreyòl.

Pou yo jwe nan lakou se kreyòl.

Lè yo rive lekòl, ki lang ou panse yo ta dwe itilize pou anseye yo?

Konbyen liv kreyòl ou panse yon elèv lekòl  ki fè tout klas li Ayiti dwe li antou kon sa?

E, konbyen liv franse, yon elèv lekòl ki pa janm pale franse nan lavi li, dwe li antou kon sa?

Joli minou kindergarten wall Joli minou kindergarten Kindergarten frère Raymond wall Kindergarten frère Raymond Kindergarten et collège saïd des petits wall Kindergarten et collège saïd des petits


Danse, taye banda, vire dada, yaya kò, … kèlkeswa jan ou rele li, pa gen mal nan sa – depi ou fè li nan non ledikasyon, ou pa gen dwa pèdi. Netwaye tanbou w, retire pousyè, pou fè timoun yo danse pou alfabè a.

Kindergaten joli jardin du château wall Kindergaten joli jardin du château


Men alfabè kreyòl la: a an b ch d e è en f g h i j k l m n ng o ò on ou oun p r s t ui v w y z

Èske w kon kat prensip fondamantal alfabè kreyòl la?

premye prensip – Chak lèt rete nan wòl yo.

dezyèm prensip – Chak son ekri menm jan.

twazyèm prensip – Nan pwen lèt ki bèbè.

katriyèm prensip – Chak lèt gen yon sèl son.

Le jardin de l'innocence wall Le jardin de l'innocence


Bèl konpliman pou Lanova Academy ki ap chante alfabè kreyòl la.

M espere yon jou yo va chante l ak danse l pou nou.

Lanova academy wall Lanova academy


Sa ou aprann yon timoun depi l piti, li pa gen dwa janm bliye sa ou aprann li.

Li va aplike sa l aprann nan nan tout bagay.

Yon granmoun Aysisyen ka gen difikilte pou li alfabè kreyòl la, paske lè li te piti petèt lekòl li te konsantre sou alfabè lang franse a.

Men si ou aprann yon timoun alfabè kreyòl la tou, l ap kapab ba w tou de (2), alfabè lang franse a ak alfabè lang kreyòl la, sou de chèz!

Le village d'enfants kindergartenLe village d'enfants kindergarten wall


Nou pral chante alfabè kreyòl la.

Nou deja konnen lang kreyòl la, paske n ap tande li depi nan vant manman nou.

Chante a p ap aprann nou pale kreyòl non!

Chante a senpleman ap aprann nou alfabè kreyòl la ak non lèt ki nan alfabè kreyòl la.

 

Collège mixte Serge wall Collège mixte Serge Collège vision de l'excellence wall Collège vision de l'excellence D,anacaona kindergaden wall D,anacaona kindergaden

École communautaire anacaona mixte wall École communautaire anacaona mixte

École maison d'enfants wall École maison d'enfants École Maternelle mixte le monde des enfants wall École Maternelle mixte le monde des enfants Ecole Mixte Christ Vivan Wall Ecole Mixte Christ Vivan École mixte de Nazareth wall École mixte de Nazareth École mixte frère gamaliel wall École mixte frère gamaliel Ecole mixte la Berceuse wall Ecole mixte la Berceuse Ecole Mixte Le Cefefie wall Ecole Mixte Le Cefefie Feed My Sheep School wall Feed My Sheep School Institution chrétien wall Institution chrétien Institution mixte Alexandre le grand Institution mixte Alexandre legrand wall - Copy


 

IMG_0345

Elèv nan lekòl Sen Lwi Gonzag – klas dezyèm ane

Men wi! Se konsa nou te fè yon ti kout pye nan lekòl Sen Lwi Gonzag, kote lontan, pyès elèv pa t ka penmèt yo pale kreyòl menm nan rekreyasyon. Elèv yo te bat men, prèt pou danse tèlman yo te kontan chante alfabè kreyòl la.