READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Se pa ti kontan nou tande pou tande elèv lekòl Institution Mixte Toussaint Louverture ki pral chante alfabè kreyòl la.

Se pa ti kontan nou tande pou tande elèv lekòl Institution Mixte Toussaint Louverture ki pral chante alfabè kreyòl la.

Elèv nan lekòl Mixte J. A. Abraham pral danse nèt lè yo pral chante alfabè kreyòl la.

Elèv nan lekòl Mixte J. A. Abraham pral danse nèt lè yo pral chante alfabè kreyòl la.


Gwo bravo pou elèv lekòl sa yo ki pral chante alfabè kreyòl la. Nou reyèlman ankouraje nou pou nou kontinye pwomote lang manman nou tout kote nou pase.

E montre fanmi nou chante alfabè a tou lè nou soti lekòl. Sanble yo tout pou yo ka chante alfabè a ansanm, e ak kè kontan.

Etidyan ki nan Institution Mixte de l'Enfance, bravo pou nou!!! Kontinye konsa

Etidyan ki nan Institution Mixte de l’Enfance, bravo pou nou!!! Kontinye konsa

École Mixte Rocher d'Horeb pral bay bèl payèt lè y ap chante alfabè kreyòl la.

École Mixte Rocher d’Horeb pral bay bèl payèt lè y ap chante alfabè kreyòl la.

Ann ale elèv lekòl Maison des Petits Kindergarten! Se pou nou kontinye chante tout tan!

Ann ale elèv lekòl Maison des Petits Kindergarten! Se pou nou kontinye chante tout tan!


Se pa ti kontan nou kontan pou tande elèv sila yo ki ap chate alfabè kreyòl la.

N ap ankouraje pwofesè lekòl yo paske y ap prepare yon bon lavni pou timoun sa yo.

Konpliman!!! Kontinye kon sa!!!!

Sa se bèl timoun nan Collège Mixte Elohim ki pral chante alfabè kreyòl la.

Sa se bèl timoun nan Collège Mixte Elohim ki pral chante alfabè kreyòl la.

Bèl bagay nèt ale!!!!! Institution mixte Ignace Nau, ki nan Lamentin 54, avèk direktè Jean Philippe, e ki nan telefòn 34035196, pral chante alfabè kreyòl la.

Bèl bagay nèt ale!!!!! Institution mixte Ignace Nau, ki nan Lamentin 54, avèk direktè Jean Philippe, e ki nan telefòn 34035196, pral chante alfabè kreyòl la.

Bèl bravo pou elèv nanInstitution Mixte l'Education Moderne. Yo pral chante alfabè kreyòl la.

Bèl bravo pou elèv nanInstitution Mixte l’Education Moderne. Yo pral chante alfabè kreyòl la.

Konpliman pou tout ti katkat nan Kindergarten Nid Aigles ki ap chante alfabè kreyòl la.

Konpliman pou tout ti katkat nan Kindergarten Nid Aigles ki ap chante alfabè kreyòl la.


 

Institution Mixte Rocher d'Horeb, nan Mariani 1 rue ODM, avèk direktè Lafleur Jn Hérold ap fè gran pwogrè lè yo chante alfabè kreyòl la.

Institution Mixte Rocher d’Horeb, nan Mariani 1 rue ODM, avèk direktè Lafleur Jn Hérold ap fè gran pwogrè lè yo chante alfabè kreyòl la.

Direktè Jean Louis Cassagnol ki ap dirije lekòl Institution Mixte Juvénile, ak direktè Lafleur Jn Hérold ki ap dirije lekòl Institution Mixte Rocher d’Horeb ap fè gwo pa an avan. Yo pral chante alfabè kreyòl la. N ap di yon gwo ochan pou yo. Ou kapab tcheke enfòmasyon sou DVD chante alfabè kreyòl la nan lyen sa yo: Paj 1 deskriptif DVD alfabè kreyòl la e Paj 2 deskriptif DVD alfabè kreyòl la.

 

 

Se elèv lekòl Institution Mixte Juvénile ki nan foto anwo tèt paj la.


Si w di alfabè angle a ann angle, ou di alfabè franse a an franse, enpi w di alfabè panyòl ann espanyòl, se pou w di alfabè kreyòl la an kreyòl.

Institution Mixte St joseph avèk direktris Rose Régis pral chante alfabè kreyòl la. Kontinye konsa. Ala bèl travay n ap fè nan distri kote nou ye a!!! Konpliman.

Institution Mixte St joseph avèk direktris Rose Régis pral chante alfabè kreyòl la. Kontinye konsa. Ala bèl travay n ap fè nan depatman kote nou ye a!!! Konpliman.

N ap bat yon gwo kout bravo pou tout lekòl ki deja chante alfabè kreyòl la an kreyòl.

Nouveau Collège Mixte Rio Bravo kanpe kinalaganach. Anpil konpliman pou yo ak direktè yo Montrevil Renal ki pral chante alfabè kreyòl la.

Nouveau Collège Mixte Rio Bravo kanpe kinalaganach. Anpil konpliman pou yo ak direktè yo Montrevil Renal ki pral chante alfabè kreyòl la.


Gran chantez Dominique te fè yon ti kout pye nan zòn Tampa pou chante alfabè kreyòl la tou. Se Chad Piche ki te pran foto sa a.

Gran chantez Dominique te fè yon ti kout pye nan zòn Tampa pou chante alfabè kreyòl la tou. Se Chad Piche ki te pran foto sa a.

Prezans zouti DVD alfabè kreyòl la nan lekòl yo se yon ti solisyon pou koumanse rezoud yon montay pwoblèm. Non sèlman zouti chante alfabè kreyòl la ap ede timoun aprann nan yon fason ki bay anpil plezi, li ankouraje imajinasyon lakay timoun yo, li ba yo libète pou yo eksprime tèt yo nan yon fason ki ta difisil san rit mizik, e li angaje yo pou patisipe plis nan sa y ap aprann nan. Sa vin ajoute yon siksè anplis nan devlopman sosyal yo tou.

Se pwofesè Michel DeGraff, yon lengwis nan inivèsite Massachsetts Institute of Technology (MIT) avèk otè atik sa a, yon konbatan pou lang kreyòl la, ki te mete tèt ansanm pou pwodui DVD alfabè kreyòl la. Ou kapab jwenn plis enfòmasyon sou pwojè sa a nan lyen Deskriptif DVD alfabè kreyòl la: Paj 1 Deskriptif la e Paj 2 Deskriptif la. E ou kapab jwenn DVD a si ou klike sou lyen sa a: DVD alfabè kreyòl la nan EducaVision.

Rechèch ou va fè sou pwojè ki ap pwomote avansman lang kreyòl la pa ta janm konplè si w pa tcheke pwojèInisyativ  MIT-Ayiti a, yon pwojè ke pwofesè Michel DeGraff ap dirije, ki itilize lang kreyòl la pou mete resous teknolojik nan pla men tout elèv lekòl Ayiti, san patipri, dekwa pou yo kapab vin pi maton nan sijè lasyans yo, matematik, fizik, ak teknoloji. Pwojè sa a gen kapasite pou modènize sistèm edikasyon peyi Ayiti, paske li itilize teknoloji ak kapasite lengwistik timoun nan genyen depi l fèt, pou li ede timoun nan devlope lespri kritik ki nesesè pou l reyisi nan lavi pwofesyonèl li. Ak yon pwojè konsa, anvan lontan, kalib ledikasyon nan peyi Ayiti pral depase nivo lekselans.

Men, pou kounye a, sitiyasyon sistèm edikasyon nan peyi a se yon kesyon de ‘kote k gen kou nanpwen chenn’.  Pou yon timoun ki pa rich resevwa bon kalite ledikasyon Ayiti, li dwe simonte plizyè obstak. Obstak tankou difikilte ekonomik, kapasite ak merit lekòl la ki pa nan nivo, fòmasyon ak preparasyon pwofesè a ki pa fin twò yès, e disponiblite founiti klasik ki endispansab pou siksè elèv la ka pa egziste. Gen yon manman pwoblèm ki pi gwo pase obstak sa yo, se baryè lengwistik ki prezante lè elèv la al kontre bab pou bab ak ansèyman ki ap fèt an franse alòske se ak lang kreyòl la li te leve. Pwofesè yo fè kèk klas an kreyòl, men lè se tan pou aprann fòmil matematik, lwa fizik, ekwasyon chimik, se nan lang etranje elèv yo aprann sa.

Si paran yo te konnen ki enplikasyon obstak sa a pote alalong, yo ta pale franse sèlman ak timoun nan lè l ap grandi, lè y ap jwe avè l, ak lè y ap ba l tete. Yo ta fè timoun nan pale franse sèlman lè li nan lakou ap jwe ak zanmi l, lè l al fè komisyon nan mache, ak nan tout anviwònman anfans li.  Men reyalite a sèke, nou pa leve ap pale franse, se lang kreyòl la ki rele n pa n.  Timoun nan leve jwenn paran l ap pale kreyòl, se kreyòl ki lang li, se sa sèlman li konnen. Luzincourt ak Gulbrandson (2010) sijere ke lekòl yo ta dwe anseye tout elèv primè yo nan pwòp lang manman yo pandan ke y ap fè preparasyon pou atake lang franse a kòm yon dezyèm lang.

Kèlkeswa jan yo deside fè l la, selon rechèch ki fèt, gen plis avantaj pou timoun nan pran fondasyon edikasyon primè li nan lang manman li. Pa gen manti nan sa. Prèv la klè. Tout rechèch ki fèt montre ke meyè lang pou yo ta itilize pou alfabetizasyon nan lekòl primè yo se premye lang timoun nan (UNESCO, 2008).

Nan zafè chanje lang sa a timoun nan ka byen twomatize. Sa ka vin mete nan tèt li ke lang manman l lan pa konpetan. Donk se pousa, dèfwa, timoun nan vin bay lang etranje a priyorite. Li kite lang manman li dèyè. Li kite eritaj li dèyè. Se pa yon egzajerasyon non. Di m ki sa w ta fè si yo ta di w pa pale kreyòl nan lakou rekreyasyon. Di m ki sa w ta fè si yo ta ba w yon kout règ sou zo dwèt ou pou chak mo kreyòl ou pale. Si sa ta rive w, li pa ta vo lapenn pou ap pale yon lang k ap fè w pase mizè. Enben lè lekòl la limite kreyòl la, lè lekòl la plase kreyòl la kòm lang ki pa kapab anseye fizik, chimi, byoloji, oubyen nenpòt sijè matematik tankou jeyometri, aljèb, oubyen kalkil, sa anrejistre fon nan tèt timoun nan.

Timoun nan, atò, vin pèdi benefis resous lengwistik lang manman li. Tout vokabilè, konesans adisyonèl, konesans kiltirèl, kreyòl la ta pral pote ba li tonbe nan dlo – Tout pèdi. Tout peri paske nou fèmen kapasite sa a nan brenn timoun nan. Nou limite l. Nou anpeche kapasite sa a devlope. Tandiske se lang manman l ki  ta pral sèvi kòm bon fondasyon pou aprann lòt lang.

Pwofesè Michel Degraff avèk Chomsky ki kenbe DVD alfabè kreyòl la. Se Michel Degraff ki founi foto sa a.

Pwofesè Michel DeGraff avèk Chomsky ki kenbe DVD alfabè kreyòl la. Se Michel DeGraff ki founi foto sa a.

Menm paran yo, vin pèdi opòtinite pou yo chita sou tab pou anrichi konesans timoun nan ak kilti li pandan y ap sipèvize l nan fè devwa. Konesans kiltirèl ke timoun nan, an retou, ta pataje nan klas ak pwofesè e konpayèl klas li.

Nan pawòl Chomsky (2015),  “Si yo nye timoun Ayiti yo opòtinite pou yo etidye, travay, ak devlope nan pwòp lang ak kilti yo, sa va prive yo de opòtinite pou yo pwogrese pwofesyonèlman.”

Se bagay nou wè chak jou, timoun nan rive nan yon nivo kote li pa kapab kontinye ankò nan lekòl la, paske li manke yon seri fondasyon. Lekòl la pa t ba li opòtinite pou konnekte ak vrè idantite li.

Iv Dejean, premye konbatan pou edikasyon nan lang kreyòl la, te mete pawòl la klè, “Toutotan sistèm lekòl Ayiti a pa sèvi nèt ak zouti ki nan lespri sèvo tout Ayisyen ki fèt e ki leve Ann Ayiti, responsab lekòl fèmen pòt konesans nan figi 4,000,000 timoun ki pa te benyen nan franse, ni ki pa kapab benyen nan franse. Paske yo pa gen okazyon benyen nan franse.” (Iv Dejan, 2011).

Iv Dejan ap fè ti pale avèk timoun gwoup RAK (Revolisyonè pou Alfabè Kreyòl la) ki sot chante alfabè kreyòl la.

Iv Dejan ap fè ti pale avèk timoun gwoup RAK (Revolisyonè pou Alfabè Kreyòl la) ki sot chante alfabè kreyòl la.

Se vre mezanmi, timoun nan pa genyen okazyon pou l layite kò l nan franse, nou pa ka vle pou l ap pwodui an franse.

Jounen jodi anpil moun vin reyalize enpòtans resevwa edikasyon an kreyòl. Gen anpil mouvman k ap fèt pou chanje sistèm nan. Pwojè DVD alfabè kreyòl la se youn ladan.  Mete w avèk nou pou pataje mouvman sa yo ak tout Ayisyen ki konsènen pou nou kapab fè pi gwo pa toujou sou wout pwogrè a.

 

Se Mandaly Louis-Charles ki ekri atik sa a.

Nonm de mo ki gen nan atik la: 1101

Referans

Chomsky, N. (2015). Chomsky on language & education in Haiti / Chomsky sou lang & edikasyon. Published by Degraff, M. F on YouTube 8/5/2915. W ap jwenn li nan https://youtu.be/sNGB5ZasCMA

Dejan, Iv.  (Telechaje 2011). The Politics of Language: Haitian Creole and the Educational System in Haiti. W ap jwenn li nan  http://www.youtube.com/watch?v=DpXc7ylYwYk

Luzincourt, K., Gulbrandson, J. (2010). Education and conflict in Haiti: Rebuilding the eduation sector after 2010 earthquake. United States Institute of Peace. W ap jwenn li nan http://www.usip.org/sites/default/files/sr245.pdf

UNESCO (2008). Mother Tongue Matters: Local Language as a Key to Effective Learning. Paris: UNESCO.

 

 

 


Institution Mixte Lovely

Nou Kontan avèk Institution Mixte Lovely, ki nan 13 Bertin Rue de Grâce, avèk direktris Lavaud Lovely ki ap fè gwo pa an avan, ki pral chante alfabè kreyòl la ak kè kontan.

DVD alfabè kreyòl la se yon zouti ke pwofesè Michel DeGraff yon lengwis nan inivèsite Massachusetts Institute of Technology (MIT) ak konbatan pou lang kreyòl la, Mandaly Louis-Charles, te konstwi pou ede timoun lekòl aprann alfabè kreyòl la. Li pa la pou montre elèv yo pale kreyòl e li pa la pou ranplase ansèyman pwofesè lekòl yo. Men pwofesè kapab itilize li pou ede elèv yo aprann alfabè kreyòl la, ak anpil kè kontan,  selon òtograf ofisyèl ki te pibliye nan lwa 18 septanm 1979 la.

Se yon bon zouti ki itilize mizik ak bon kout tanbou pou ede elèv yo aprann ak anpil plezi. Li itilize repetisyon pou ede yo retni sa yo aprann nan pi vit e nan yon fason pou yo pa janm bliye l tou. Pwofesè lekòl yo, tanpri, pa fè tankou moun ki gen yon zouti nan men yo , men ki pa janm itilize l. Mete yon tan apa pou onore ak apresye lang nou, eritaj, ak idantite nou.

Direktris Lyncée Florence ak École mixte de la Lumière ,ki nan 47 rue Jean Louis, Rivière Froide pral chante alfabè kreyòl la.

Direktris Lyncée Florence ak École mixte de la Lumière, ki nan 47 rue Jean Louis, Rivière Froide pral chante alfabè kreyòl la.

Men yon lyen ki genyen yon deskriptif sou DVD alfabè kreyòl la. Lyen sa a gen tout enfòmasyon ke ou ta renmen konnen, e li gen enfòmasyon sou ki kote ou kapab ale pou jwenn plis enfòmasyon toujou. Ou kapab menm telechaje deskriptif la pou pataje li. Ale nan: paj 1 deskriptif la enpi paj 2 deskriptif la.

N ap bat anpil bravo pou tout lekòl yo ki te reponn prezan. Institution Mixte Frère Joseph Demichel, Ecole Mixte de la Lumière, Institution Mixte Lovely, Institution Mixte Frères Samaritains ap fè anpil bèl travay avèk jenn moun ki se fiti peyi a. Gade foto timoun sa yo byen! Se yo menm ki se fiti peyi a.  Se nan men yo menm nou pral mouri kite peyi a. Direktè ak direktris lekòl yo konprann sa byen, se pousa y ap chache mete tout lekòl yo ‘tèt anwo’ kòmsadwa pou fiti peyi a ka bèl. M pa ka tann pou nou tounen wè yo ankò, pou nou ka koute yo ki ap chante alfabè kreyòl la.

Institution Mixte Frère Joseph Demichel avèk direktè Joseph jn Wildor te reponn a lapèl. Yo pral chante alfabè kreyòl la.

Institution Mixte Frère Joseph Demichel avèk direktè Joseph jn Wildor te reponn a lapèl. Yo pral chante alfabè kreyòl la.


Screen Shot 2016-04-11 at 12.25.15 AMAprann kouman pou li ak ekri òtograf kreyòl la.  Menm jan ak tout lòt lang, kreyòl la genyen règ ki gouvènen fason pou li ak ekri li. Sekreteri d Eta pou Alfabetizasyon te mete yon ti livrè deyò pou bay tout moun yon edikasyon de baz sou kreyòl la. Michel DeGraf, yon pwofesè lengwis nan inivèsite Massachsetts Institute of Technology (MIT), te mete liv sa a disponiblite tout Ayisyen ak etranje ki enterese aprann lang lan. Tout lang genyen yon fason òganize pou fòme ak ranje mo yo, kreyòl la pa yon eksepsyon. Tout moun ki pral ekri kreyòl dwe ekri l menm jan, nan yon fason inifòm e òganize. Ale nan lyen sa a pou aprann òtograf kreyòl la. Ou kapab klike sou lyen sa a pou antre sou sit Michel DeGraff la: Ann aprann òtograf kreyòl la, oubyen ou kapab klike sou lyen sa a: mit.edu/linguistics/faculty/degraff

Nouveau Collège Mixte Rio Bravo kanpe kinalaganach. Anpil konpliman pou yo ak direktè yo Montrevil Renal ki pral chante alfabè kreyòl la.

Nouveau Collège Mixte Rio Bravo kanpe kinalaganach. Anpil konpliman pou yo ak direktè yo Montrevil Renal ki pral chante alfabè kreyòl la.


 

Ti katkat nan College Mixte Vainqueur par la Foi pral chante alfabè kreyòl la.

Ti katkat nan College Mixte Vainqueur par la Foi pral chante alfabè kreyòl la.

Lavi sa a se yon vwayaj. Se yon vwayaj ki genyen plizyè destinasyon. Chak destinasyon nan lavi a mande yon preparasyon.

Sipozon ke ou t ap prepare w pou fè yon vwayaj byen long, ki sa ou ta pare mete nan dyakout ou? Kouman ou ta prepare w?

Pou prepare pou yon vwayaj, fòk ou konnen destinasyon an. Si w ap soti nan yon peyi twopikal, enpi ou prale nan yon peyi ki fè frèt, ou va, natirèlman, foure kèk chanday ak bòt nan malèt ou, pou pa mouri fredi. Menm gendefwa lavi a mande pou prepare w san ou pa konnen pou ki destinasyon  w ap prepare w. Ki sa pou fè nan sitiyasyon sa a? Nan yon sitiyasyon parèy, ou oblije pare pou tout bagay posib ki ka prezante.

Se kon sa.

Collège Univers Frères César, ki nan 64 Titus prolongé ( demichel) , ak direktè Guillaume Damiel nan telefòn 31183618

Collège Univers Frères César, ki nan 64 Titus prolongé ( demichel) , ak direktè Guillaume Damiel nan telefòn 31183618

 

Wi se kon sa nan lavi a, depi lè ou ti katkat w ap prepare.

Ki kalite destinasyon kon sa ki genyen? Nou kapab nommen kèk destinasyon tankou destinasyon preskolè kote moun ki te elve w ba w bonkou preparasyon pou reyisi nan domèn sa a. Paran w oubyen gadyen w fòme w pou w soti nan kouchèt, pou konn dyaloge ak lòt moun, pou gen konpòtman sosyal, pou w kapab kominike efektivman avèk la sosyete.

Institution Mixte l'Étoile, nan 86 Bertin carrefour avèk direktris Roselaine Louis Jean, nan telefòn 34664787/32844762

Institution Mixte l’Étoile, nan 86 Bertin carrefour avèk direktris Roselaine Louis Jean, nan telefòn 34664787/32844762

Institution Mixte d'Hirondelle, 153 Lajoie Bertin Carrefour, ave1k direktè Desir Louis Jean nan telefòn 36699194/46138839

Institution Mixte d’Hirondelle, 153 Lajoie Bertin Carrefour, ave1k direktè Desir Louis Jean nan telefòn 36699194/46138839

Gen lòt destinasyon tankou destinasyon nan adolesans, kote se preparasyon ou te met nan dyakout, tankou abilite pou kolabore, valè sosyal, kwayans fondamantal, ets, ki va gide w ou nan domèn sa a.

Preparasyon fizik, moral ak entèlektyèl, ansanm ak antisipasyon pou chanjman nan lavni kapap  gide w nan destinasyon pwofesyonèl la.

Menm nan destinasyon final ou nan lavi a fòk ou te prepare kisa w va kite pou sa ki rete dèyè.

Donk ou dwe remake se detay nan preparasyon pou destinasyon w nan lavi a ki detèminen reyisit ou. Ou konn tande moun ap di, ou pa janm konnen kote w ap tonbe, enben ou oblije viv konsa: Mete tout kalite zouti nan dyakout, paske destinasyon w kapab chanje sanzatann kon sa.

Gen moun ki konn panse paske yo leve nan yon peyi ki pale yon lang, e yo ka al tonbe nan yon lòt peyi ki pale yon lòt lang, ki sa sa va itil pou prepare? M ap fè w konnen ke pa genyen yon konesans ki pa itil, ou pa janm aprann yon bagay pou anyen, Tout sa w aprann nan lavi a va rive sèvi w nan youn nan destinasyon lavi a. Donk onere tout preparasyon ak fòmasyon ke ou resevwa. Yon lè kanmenm, yo va itil ou.

Centre d’ Études Lumière de Bertin Titus avèk direktè Maximien Belhomme

Timoun nan lekòl Institution Mixte d’Hirondelle, Institution Mixte l’Etoile, Collège Univers Frère Cesar, Institution Mixte Vainqueur, ak Center d’Études Lumière de Bertin resevwa yon zouti ki va, pou sèten, ede yo nan plizyè domèn nan lavi a. Y ap chante alfabè kreyòl la kounye a, pou yo ka bay bon rannman pwodiktif kòm Ayisyen pwofesyonèl demen.

College Mixte Vainqueur par La foi Centre D'Etudes Lumière de Bertin Institution Mixte d'Hirondelle wall Institution Mixte L'Etoile wall College Univers Frère Cesar Wall


Institution Mixte Nouvelle Dimension

Elèv nan Institution Mixte Nouvelle Dimension ap pare pou chante alfabè kreyòl la.

Pou konbat liyorans, fòk ou ame w ak konesans.

Yon pèp kapab peri akoz liyorans. Sa k pi mal la, yon moun ki san konesans pa konnen si yo genyen yon pwoblèm. Si ou pa konnen w malad, ou pa nan chache renmèd. Se pousa liyorans se youn nan pwoblèm ki pi danjre ki ka egziste.

Yon moun ki genyen konesans dwe mete limyè li anwo tèt yon kay kote tout moun kapab wè, dekwa pou yo kapab kite konesans yo penetre sèvo lòt moun tou.

Institution Mixte Luzia Academy ak direktè Sinnelon Busnel pral chante alfabè kreyòl la. Anpil konpliman!!

Institution Mixte Luzia Academy ak direktè Sinnelon Busnel pral chante alfabè kreyòl la. Anpil konpliman!!

Anpil konpliman pou Institution Mixte Frère Gardy ke direktè Gardy ap dirije, ki pral chante alfabè kreyòl la.

Anpil konpliman pou Institution Mixte Frère Gardy ke direktè Gardy ap dirije, ki pral chante alfabè kreyòl la.

Institution Mixte Nouvelle Dimension ap ranpli objektif li. Tout elèv ki nan lekòl sa a pral chante alfabè kreyòl la.

Lè yon moun rankontre yon Elèv Institution Mixte Nouvelle Dimension, yo mèt mande l pou di alfabè tou lè de (2) lang yo, franse ak kreyòl, elèv la ap ba ou tou de(2) alfabè yo sou de chèz.

Instittution Mixte Nouvelle Dimension wall

Institution Mixte Nouvelle Dimension, 99 rue 12 Emmaüs Bertin, ak direktè Laurence Santo Christ. Telefòn lekòl la se 37428620 /36665241