READ OUR NEWS

Creole Lingo!

 

Alfabè kreyòl la

Alfabè kreyòl la

Se sa Institution Mixte La Foi

Direktè Myrthil, avèk timoun nan Institution Mixte La Foi, pral chante alfabè kreyòl la.

 

Anvan nou reponn kesyon sa a, an nou pran yon pespektiv kòm yon moun andeyò peyi a.

Pa egzanp, an nou panse ak ti Ameriken yo. Lè ti Ameriken yo ap grandi lakay yo, depi anvan yon gen yon ti gren dan nan bouch, paran yo koumanse chache ti resous kote yo aprann rekonèt lèt avèk son ki nan lang manman yo. Mezanmi! Timoun nan kouchèt, poko menm koumanse rale menm, paran yo gentan ap pase kat devan boul grenn je timoun nan, pou fè l li. Konsa, distans pou yo rive nan klas matènèl, timoun sa yo gentan gen yon bon dòz. Bon, kou timoun nan mete pye nan lekòl matènèl la, yo vin fin ranfòse sa yo te aprann nan. Lekòl la mete imaj lèt yo devan yo. Lekòl la mete foto atik ki gen son lèt yo devan timoun yo. Lekòl la montre timoun yo chante ak videyo ki genyen lèt ak son lèt yo. Enpi lekòl la fè timoun yo koumanse kole mo ak fraz avèk lèt yo.  Donk mwen pa bezwen di w yon timoun konsa, ki byen fonde e byen kore,  pare pou antame aprantisaj lekòl primè, segondè oubyen pos-segondè k ap tann li. Yon timoun kon sa va rive lwen, li p ap gen konfizyon paske yo te ba li tout zouti ki disponib pou te fè l rive kote l rive a.

Kounye a, an nou pran yon bèl ti peyi tankou Ayiti. Peyi a gen bèl timoun. Peyi a gen paran k ap travay di. Tout paran Ayisyen konnen se edikasyon ki bay. Donk tout paran fè zefò pou mennen bèl ti pitit yo lekòl. Kounye a ke timoun yo rive lekòl, bripsoukou, bagay la chanje an franse. Dènye sa timoun nan te konnen ak tande lè li t ap grandi lakay li pa aplike ankò. Èske w panse timoun nan pa ta benefisye plis si yo te devlope konesans li sou lang li te konnen depi l piti a? Gen moun ki ta mande, èske sa vle di ke nou lage franse a atè? Non aktyèlman, sa vle di ke yo va itilize lang matènèl timoun nan pou edike sou tout matyè, e sa enkòpore lang franse a tou.

Avèk teknoloji avanse k ap fè pwogrè nan tout monn nan, genyen anpil opòtinite pou mete plizyè zouti devan timoun nan dekwa pou l kapab gen yon bon fondasyon.

Donk, ann reponn kesyon an, timoun nan ta dwe ap benyen nan òtograf kreyòl la depi lè l piti. Distans pou timoun nan gen laj pou l antre nan klas matènèl, se pou l ta kapab ba w alfabè lang li sou de chèz.


No Comments


Leave a comment

You must be logged in to post a comment.