READ OUR NEWS

Creole Lingo!

Èske elèv nan lekòl ou yo kapab klasifye tout kalite vwayèl ki gen nan alfabè kreyòl la? Si ou genyen yon timoun ki ale lekòl, mande li pou li di w kisa yon vwayèl nen ye. Mande li tou èske li kapab nonmen demi vwayèl yo. Enpi tou fè li esplike w ki sa yo rele yon vwayèl bouch. Institution mixte coeur de Jésus wallInstitution mixte coeur de Jésus   Institution mixte des passereaux wall Institution mixte des passereaux institution mixte emmanuel de leogane wall institution mixte emmanuel de leogane Institution mixte frère eciere wall Institution mixte frère eciere Institution Mixte Frère Polycarpe wall Institution Mixte Frère Polycarpe Lekòl sa yo ki anlè a ap fè pwogrè - yo pral chante alfabè kreyòl la.


Èske w konnen ke chante se yon bon zouti pou anseye? O O! Ou pa t konnen?!!!  Kisa menm?!!!! M ap parye avè w, ti chante ou te konn chante nan klas matènèl, menm lè ou vin granmoun ou toujou sonje yo. Enben, se pou tèt sa timoun nan lekòl ki nan lis anba yo pral chante alfabè kreyòl la pou yo ka retni l pi byen. Sa k pi bèl la, gen bon ti tanbou ak rit nan chante a ki soti nan tradisyon kiltirèl yo, ki pral fè yo retni alfabè a pi byen toujou, san konte jan yo pral brase ti dada yo. Men wi, se konsa moun aprann wi ... avèk plezi :) Institution mixte saints Thérèse de l'enfants Jésus wall Institution mixte saints Thérèse de l'enfants Jésus Institution mixte victoire divine wall Institution mixte victoire divine Institution Mixte William Miller 2 Institution Mixte William Miller Wall jardin fleuri de monica wall jardin fleuri de monica Jardin fleuri de nana kundergarten wall Jardin fleuri de nana kindergarten


Pwogrè se avansman. Pou w fè pwogrè, fò w dakò fè chanjman. Mezanmi! mwen konprann, lè ou abitye ak yon bagay, li difisil pou lage l ale. Men si sa w konn abitye fè a se yon bagay ki demode, ki mande amelyorizasyon, ou oblije lage sa ki pa bon an, pou ranmase sa ki bon an. Se konsa lekòl anba yo te panse. Peyi a tèt anba, lekòl yo tèt anba, e yo bezwen fè pwogrè ... donk ki sa yo fè? Enben yo deside drese lekòl yo pou yo mete li tèt anwo.  Si tout lekòl Ayiti ta drese lekòl yo pou mete yo tèt anwo, sa w kwè ki va pase? Enben si tout lekòl yo drese tèt yo, peyi a va drese tou, paske, BON ledikasyon se limyè - Si ou byen edike timoun yo, lavni peyi a va bèl. Institution mixte le luxe wall Institution mixte le luxe Institution mixte le messager divin wall Institution mixte le messager divin Institution mixte pierre Richard sommervil wall Institution mixte pierre Richard sommervil Institution Mixte Refuge des Enfants Wall Institution Mixte Refuge des Enfants


Ki rapò ki genyen ant lòd, disiplin, e òganizasyon nan yon lekòl avèk reyisit elèv yo nan lekòl sa a? Èske ou panse elèv yo ap reyisi si gen dezòd? Èske w panse yo va reyisi si pa gen òganizasyon? Èske ou panse y ap reyisi si pa gen displin? Poukisa gen moun ki panse lekòl Ayiti yo va reyisi si yo pa mete bon refòm e chanje tout metòd edikasyon ki demode? Tanpri ale nan sit MIT-HAITI a pou plis enfòmasyon avèk si ou ta renmen patisipe nan konbit pou edike tout peyi Dayiti kòm sa dwa. Lyen an se https://haiti.mit.edu/. Lekòl anba yo deside mete lekòl yo "tèt anwo". Yon bèl bravo pou yo. Institution mixte gethsemané wall Institution mixte gethsemané Institution mixte Karl Marx wall Institution mixte Karl Marx Institution mixte la passion du savoir wall Institution mixte la passion du savoir Institution mixte la victoire de l'agneau wall Institution mixte la victoire de l'agneau